ЕПС ЈП ТЕ Косово из познатих разлога од 1999 не обавља своје делатности  у термоелектранама ТЕ Косово А и ТЕ Косово Б на Косову.

С обзиром да располажемо са оспособљеним,квалитетним и стручним кадром са одговарајућим квалификацијама,лиценцама и сертификатима,наше ангажовање се сада своди на обављање  ремоната и текућег одржавања у следећим јединицама ЕПС-а:

– ТЕНТ А

– ТЕНТ Б

– ТЕ Колубара А

– ТЕ Колубара Б

– ТЕ Морава

– ТЕ Костолац А

– ТЕ Костолац Б

Текуће одржавање у Термоенергетским објектима ЕПС-а обухвата одржавање арматуре високог,средњег и ниског притиска,пумпи високог,средњег и ниског притиска,  електрофилтера,подфилтера,багер станица,млинова,додавача,система допреме угља, 0,4 КV  постројењa, МРУ постројења,…

Ремонтне активности у Термоенергетским објектима ЕПС-а обухватају активности на свим оним целинама на којима вршимо одржавање, као и послове замене кондензаторских цеви са валцовањем и припрему пароводних цевовода за испитивање методама без разарања.  

Такође,обављамо и послове израде и монтаже челичних конструкција и АКЗ челичних конструкција и цевовода.  

Обављамо и послове у оквиру дистрибутивних подручија ЕПС-а.То су послови контроле мерних места,рад у баждарним станицама,снимању дистрибутивне мреже,административним пословима и очитавању мерних места и то у следећим дистрибутивним подручијима:

– ДП Београд

– ДП Нови Сад

– ДП Крагујевац

– ДП Ниш

– ДП Краљево